ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕ.com (xn--nsc.com) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವೆಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿಸುತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Close