ಕ.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್

ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಣ್ ಮಣಿಯೆ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ
ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ
ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ
ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಉಸಿರಾಡಲು ಜಾಗವೆ ಇಲ್ಲ
ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ದೇವರೆ ಬಲ್ಲ
ಎನಾದರೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ
ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ
ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ
ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಕುಡಿನೋಟದ ಮಾಟದ ಚೋರಿ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗೇ ಜಾರಿ
ಶುರುವಾಯಿತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಇದು ಸುಖವಾದ ದಾರಿ

ಬಳೆ ಜುಮ್ಕಿಗೆ ಎಳೆ ಹುಡುಗನ
ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಹೋ
ಉಸಿರಿಸಿರಿಗೆ ನರನರದಲ್ಲಿ

ಪತ್ರಾಂಗಿಯೆ ಚಿತ್ರಾಂಗಿಯೆ
ಕೊಡುವೆ ಹೂ ಮುಡಿಯೆ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ
ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ
ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ
ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಕಾವಿಡುತ್ತಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ
ಕಾಲವೇ
ಮೈ ಸೋಕುತ ನೀ ಬಂದೆಯೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ
ಮಿಂಚು ಬಂದ ಹಾಗೆ

ಧೂಳ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪ್ರಾಯವೇ
ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಜಗಮೊಂಡ
ನಿನ್ನ ಟಚ್ಚಿನಿಂದ ಧೈರ್ಯಾನೇ
ಕಳಕೊಂಡ

ಕಲ್ಯಾಣಿಯೆ ಕಸ್ತೂರಿಯೆ
ಬಾರೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೆ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ (ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ)
ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ (ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ)
ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ (ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ)
ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ ( ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ)

ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್

ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

ತೋಳು ನೋಡು ಉಕ್ಕು
ಒಂದೇ ಏಟು ಸಾಕು
ದೇವ್ರೆ ನಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕು
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

ನೋಡು ಇವನ ಗತ್ತು
ಕುಸ್ತೀಗ್ ಬಂದೋನ್ ಚಿತ್ತು
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಕುತ್ತು
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್

ತೋಳು ನೋಡು ಉಕ್ಕು
ಒಂದೇ ಏಟು ಸಾಕು
ದೇವ್ರೆ ನಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕು
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

ನೋಡು ಇವನ ಗತ್ತು
ಕುಸ್ತೀಗ್ ಬಂದೋನ್ ಚಿತ್ತು
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಕುತ್ತು
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್

ಬಾರೊ ಪೈಲ್ವಾನ್

ಗೆದ್ದ ಗೆದ್ದ ಕುಸ್ತಿಯ ಗೆದ್ದ
ಎದುರಿಲ್ಲ ಪೈಲ್ವಾನಿಗೆ
ಎದ್ದ ಎದ್ದ ಮಣ್ಣಲಿ ಎದ್ದ
ಎದುರಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ

ಹೇ ನಾಯಕ ಈ ಭಜರಂಗಿ
ಕಣ್ಣಲ್ ಕಣ್ಣು ಇಡಲೇ ಬೇಡ
ಕವ್ವಾತ ನೋಡೋನಿಗೆ
ಜಗ್ಗೊ ಕುಗ್ಗೊ ಆಳೆ ಅಲ್ಲ
ಬಾದ್ ಶಾ ಕಣೊ ಕರುನಾಡಿಗೆ
ಧೂಳಿನ ಕಣ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೀಸೆಗೆ

ಬಾರೋ ಪೈಲ್ವಾನ್
ಬಾರೋ ಪೈಲ್ವಾನ್

ಗೆದ್ದ ಗೆದ್ದ ಕುಸ್ತಿಯ ಗೆದ್ದ
ಎದುರಿಲ್ಲ ಪೈಲ್ವಾನಿಗೆ
ಎದ್ದ ಎದ್ದ ಮಣ್ಣಲಿ ಎದ್ದ
ಎದುರಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ

ಹೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ
ಜಗಜಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ
ಹೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ಭಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ

ರಾಯಣ್ಣ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಹುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಾನ
ವಾಹ್ ರೆ ವಾಹ್ ನೋಡಿರೋ
ಚಂದನಾ
ಧೈರ್ಯಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಕಣೋ ನಮ್ ಪೈಲ್ವಾನ

ಬಾರೊ ಪೈಲ್ವಾನ್
ಬಾರೊ ಪೈಲ್ವಾನ್

ಹೇ ಅಂಗ ಅಂಗ
ಮಿಂಚೇರಿದಂಗ
ಹೇ ರಂಗ ರಂಗ ರಂಗೇರಿದಂಗ

ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಿರ್ಚಿಯ ಖಾರನ
ಕಣ್ಣಾಗ ತೋರವ ಮಸ್ತಾನ

ಹನುಮಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಒಲಿದಾನ
ಹಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾರು ಬಹು ಪರಾಕ್

ಬಾರೋ ಪೈಲ್ವಾನ್
ಬಾರೋ ಪೈಲ್ವಾನ್

ನಾನು ನೀನು

ನಾನು ನೀನು, ನೀನು ನಾನು
ಒಂದೇ ಇನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂತು ಈ ಹೃದಯ
ಬೇರೆ ಏನು, ಬೇಡ ಇನ್ನು
ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಸಮಯ
ಜೊತೆಯಲೇ ಇರುವೆನು
ಖುಷಿಯನೆ ತರುವೆನು
ಅರೆ! ಈ ಜನ್ಮ ಮರುಜನ್ಮ
ನಾ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲವೇ

ನಾನು ನೀನು, ನೀನು ನಾನು
ಒಂದೇ ಇನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂತು ಈ ಹೃದಯ
ಬೇರೆ ಏನು, ಬೇಡ ಇನ್ನು
ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಸಮಯ

ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದಿನವು ಪ್ರೇಮಿಸೋಣ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ ಪಾಲಿಸೋಣ
ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸೋಲಿಸೋಣ
ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸೋಣ
ಋತುಮಾನ ಬಹುಮಾನ
ಹೊಸ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ
ದಾಂಪತ್ಯದ ಔತಣ

ನಾನು ನೀನು, ನೀನು ನಾನು
ಒಂದೇ ಇನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂತು ಈ ಹೃದಯ
ಬೇರೆ ಏನು, ಬೇಡ ಇನ್ನು
ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಸಮಯ

ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ
ಬಾಳುತೀವಿ ನಾವು ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ
ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಈಗ ಲೋಕಕೆಲ್ಲಾ
ಅನುಗಾನ ಅನುರಾಗ
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಳೆಗಾಲ
ಶುರುವಾಗಲಿ

ನಾನು ನೀನು, ನೀನು ನಾನು
ಒಂದೇ ಇನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂತು ಈ ಹೃದಯ
ಬೇರೆ ಏನು, ಬೇಡ ಇನ್ನು
ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಸಮಯ

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

Close